Local News 本地新聞

Port Alice以西4.6級地震 未有引發海嘯   

2019-04-22 15:28

Port Alice以西4.6級地震 未有引發海嘯

溫哥華島西北海面下午發生黎克特制4.6級地震後,初步未接獲傷亡及損毀報告。美國國家海嘯預警中心表示,地震未有引發海嘯。

地震發生於1時半,震央位於Port Alice以西約166公里,震源深度10公里。