Canada/World News 全國/世界新聞

杜魯多再次就孟晚舟案批評中國不理解本國司法制度   

2020-05-21 15:49

杜魯多再次就孟晚舟案批評中國不理解本國司法制度

總理杜魯多今日宣布向身處各大城市的原住民增加7500萬抗疫撥款.另外杜魯多再次就孟晚舟案批評中國不理解本國司法制度.

(張澤民報導)                              

國語:張碩報導